About Site news Songs on CD Email Forum Links
 Our Top Twenty
 Last Updates
 Alphabetical list
 Internationale
 Revolutionary
 Motherland
 Labour songs
 Che Guevara
 Soviet cities
 About sea
 Sport songs
 Komsomol songs
 Pioneer songs
 Soviet Leaders
 Military marches
 Lyrics about war
 Speeches
 Forgotten songs
 Soviet posters
 Samodeyatelnost

Site news by e-mail:
 

Text
Text   Comment   Update information   Download   Back  

Internationale - Vietnam

Music: P.Degeyter Lyrics: E. Pote
Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian!         
Vùng lên hỡi ai cơ khổ bần hàn!             
Sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi.
Quyết phen này sống chết mà thôi.               
Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành           
Toàn nô lệ vùng đứng lên đi.             
Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa       
Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình.               
Đấu tranh này là trận cuối cùng             
Kết đoàn lại để ngày mai                 
LInternationale                                        
Sẽ là xã hội tương lai.                    
Đấu tranh này là trận cuối cùng             
Kết đoàn lại để ngày mai                 
LInternationle                                        
Sẽ là xã hội tương lai.
1871

BACK


© CopyLeft Lake, 2001 - 2020