Поиск   По    
About Site news Songs on CD Email Forum Links Русский
 Our Top Twenty
 Last Updates
 Alphabetical list
 Internationale
 Revolutionary
 Motherland
 Labour songs
 Che Guevara
 Soviet cities
 About sea
 Sport songs
 Komsomol songs
 Pioneer songs
 Soviet Leaders
 Military marches
 Lyrics about war
 Speeches
 Forgotten songs
 Soviet posters
 Samodeyatelnost

Site news by e-mail:
 

Text
Text   Comment   Update information   Download   Back  

Anthem of the Turkmenian SSR

Music: V.Mukhatov Lyrics: A. Kekilov
Дең хукуклы халклармызың достлугы       
Совет илин бир машгала өвүрди!         
Бу достлугың аркадагы рус халкы           
Эгсилмез доганлык көмегин берди.           

Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!             
Баряң коммунизмиң еңшине бакан.     
Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,   
Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!       

Бейик Ленин ачды азатлык ёлун,               
Бизе бакы ягты дурмуш гетирди.               
Галкындырып әхли халкы хак ише,           
Еңише, зәхмете, багта етирди.         

Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!             
Баряң коммунизмиң еңшине бакан.     
Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,   
Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!       

Коммунизме баглап арзув-эркимиз,              
Айдың гелҗегмизи дөредйәс, гуряс. 
Гызыл байдагы биз берк тутуп голда,            
Биз бейик максада ынамлы баряс.              

Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!             
Баряң коммунизмиң еңшине бакан.     
Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,   
Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!       
BACK


© CopyLeft Lake, 2001 - 2020